پایین کشیدن ابروها

وقتی ابروهای خودرا به سمت چشمان خود جمع میکنیم نشان میدهیم عصبانی هستیم .اگر کسی با چیزی مخالف باشد هم همین حالت را دارد . حالت تردید و متفکرانه هم با اخم پایین است . بعضی اوقات نشانه غرور هم هست .اگر در یک مذاکره کسی اخم کند نشانه این است که مخالفت درونی با موضوع مورد بحث دارد .عصبانیت:

خشم احساس نا خوشایند ناشی از دلخوری شدید رنجش است یک شخص عصبانی وضعیت گاز گرفتن را به خود میگیرد سینه را باز میکند ،سعی میکند خود را به جلو پرتاب کند ،بعضی ها دست خود را روی باسن میگذارند ،پنجه های خود را مشت میکنند ،لبهایشان را فشار میدهند و بعضی وقتها خیره خیره به مخاطب خود زل میزنند اینها از نشانه عصبانیت است .

بالا بردن چانه و نگاه کردن از روی بینی

در آدمها نشانه بر اثبات برتری،غرور وتحقیر فرد مقابل است بعبارتی میخواهد منت بگذارد در بعضی کشورها بیانگر جواب نه است

به زمین خیره شدن

آدمهای سر به سمت پایین چند نشانه دارند :۱- نشانه ورشکستگی ۲-گناهکار بودن ۳-مقصر بودن ۴- شرمگین بودن ۵-دروغگوها که معمولاً وقتی میخواهند دروغ بگویند سر خود را پایین می اندازند و خودشان را به چیزی مشغول میکنند .۶- کسانی که سرشان پایین و چشمهایشان را بالا می برند و نگاه میکنند معمولاً آدمهای زیرک و حیله گرند .وقتی کسی راست میگوید حداقل ۳ ثانیه ناخودآگاه به چشم مخاطب نگاه میکند البته بعضی ها آنقدر خوب نقش بازی میکنند که دروغگوهای حرفه ای شده اند ۷- سر به زیر انداختن بعضی وقتها نشانه تمرکز است.

چشم برگرداندن

در موقع حرف زدن اگر کسی به این طرف و آنطرف نگاه میکند یعنی حرف نزن یا نمی خواهم بشنوم از حرف تو خسته شده ام اگر فرد دائماً این کار را انجام دهد نشاندهنده خجالت یا لو رفتن چیزی میتواند باشد .

دهان باز یا فک پایین

نشانه هیجان ،حیرت ، سردرگمی و گیجی است .همچنین علامتی است برای مسخره کردن و دعوت به مبارزهبا دشمن در افراد ضربه مغزی و افراد خواب نیز دهان باز دیده میشود اما نکته اینجا است که دهان باز نشانه غیر قابل تردید حیرت ،نایقینی،گیجی و سردرگمی است این علامتدر افراد مسن و کودکان هر دو به یک اندازه معمول است افرادیکه راه خود را گم میکنند یا وارد جای وحشتناکی میشوند هم دهانشان باز است کسانی که راه را گم کرده اند مستقیم راه میروند چشمها برآمده و دهان باز است .


دستهای جمع در سینه

نشاندهنده نیاز به آرامش فرد میباشد اگر کسی موقع صحبت کردن این کار را بکند به مخاطب میگوید نیاز به آرامش دارم اگر دستها را به سینه فشاردهد یعنی عصبانیت . معمولاًدست را زیر بغل زدن حالت تدافعی تلقی میشود و در بین سیاستمدارها یک حالت دفاعی محسوب میشود .

جمع کردن بدن در مقابل مخاطب

اگر نشانه حزن نباشد نشانه علائم منفی مثل ترس ،مخالفت یا تنفر است

کف دست روی چیزی گذاشتن

اگر کسی دست روی چیزی بگذارد (روی یک جنس مغازه ) حتماً آن جنس را میخواهد هر چه دست با تأکید بیشتر بگذارند بیشتر به آن تمایل دارند و احساس مالکیت را نشان میدهد .

کج کردن سر روی شانه درمقابل مخاطب

نشانه پذیرش ،علاقه نسبت به مخاطب میباشد همچنین نشانه شرمندگی و خجالت هم میباشد نشانه ناز کردن خانمها نیز میباشد . کلاً انفعال است .

کج کردن بدن

نشانه این است که یا از طرف خوشش نمی آید یا شخص یک حرفی میزند که برای او خوشایند نیست . نشانه خستگی هم میتواند باشد .

خم شدن به جلو

نشانه اطاعت ،تعظیم و احترام است

خمیازه

اکثر مواقع خستگی فرد باعث بی اختیار خمیازه کشیدن میشود در ملاقاتهای تجاری فشرده خمیازه علامت اضطراب ،مخالفت ،نایقینی و عدم اطمینان است .

خیره شدن

بیش از ۳ ثانیه خیره شدن و زل زدن به دیگری به دو علت است یکی نشانه علاقه شدید که همراه با یک کم گردن شل و به طرف جلو خم شدن و لبخند زدن و دیگری به حالت عصبانیت که گردن سفت و منقبض میشود . معمولاًحالت چشمها مرسوم ترین نوع انتقال عشق و تنفر است اگر نگاه کردن با مالیدن دستها به همدیگر باشد نشانه عشق است اما اگر با مشت کردن دستها باشد نشانه تنفر است .

لب فشردن

فشردن لبها نشانه مخصوص عصبانیت و خشم است این فشار ناگهانی به لبها موقع مذاکره نشانه ظهور خشم ،تنفر ،غم و اندوه که از عدم اطمینان بوجود می آید موقع برخورد با چنین شخصی باید آرامش را حفظ کرد و به او آرامش را انتقال بدهیم اگر شخص عصبانی باشد و ما از او تعریف کنیم بیشتر عصبانی میشود

کشیدن لب پایین روی لب بالا

در دو گروه دیده میشود بچه ها و سالخوردگان که نشانه افسردگی و غمگینی است .

لمس بدن خود

کسی که بدن خود را لمس میکند نشانه نیاز فرد به آرامش است

قانون کلی لبها

لبها اولین جایی است که موقع تنش و اضطراب نیاز به آرام سازی داریم و آن را می مالیم لذا دست زدن به لب به هر طریق نشانه نیاز فرد به آرامش و تمرکز است ور رفتن به لب میتواند نشانه شک و تردید هم میتواند باشد مکیدن لب نشاندهنده نیاز فرد به آرامش است اگر در مذاکره کسی لبش را می گزد یا می مکد باید دنبال دلیل آن گشت

مشت به سمت بالا

نشاندهنده نفرت ،هیجان شدید وبعضی اوقات شادمانی در بعضی کشورها مثل پاکستان و ایران نشاندهنده فحش است

حرکت بر خلاف جاذبه زمین

کسانی که ورزشهای پرشی را دوست دارند نیروی جاذبه را دوست ندارند هر نوع تلاش برای مخالفت با نیروی جاذبه زمین نشاندهنده تلاش فرد برای بزرگ نمایی نمایش اقتدار و صلابت و سر سختی است میتواند نشاندهنده قدرت نمایی فرد باشد .

پهن کردن بدن

هر حرکتی که باعث شود بدن را از حد معمول پهن و عریض نشان دهد خود بزرگ بینی و تمایل به قدرت نمایی از عوامل آن است سینه جلو انداختن ، بالا بردن آستین دست ،لباسهای پهن تر از هیکل پوشیدن نشاندهندهاحساس خود بزرگ بینی است در حیوانات مثل گربه و خروس نیز می باشد .

کف دست یا پنجه ها به طرف بالا

یعنی من تسلیم هستم یعنی من رفیقم ،بی خطرم ،یکرنگم بیانگر صداقت ،درخواست محبت صمیمیت است وقتی کسی کف دستش را به کسی نشان میدهد معمولاًخواهان برقراری ارتباط برای دوستی بی کلک است .

پنجه به سمت پایین

کف دست به سمت پایین در بعضی از فرهنگ های اطراف شیراز اگر بخواهند بگویند خاک بر سرت این کار را میکنند این کار نشاندهنده خصومت ،تسلط و خود بزرگ بینی است افرادی که خود را بالاتر از دیگران میدانند و یا با بقیه مخالفند معمولاً مخالفت و دشمنی اشان با گرداندن دست به سمت پایین را نشان میدهند کسانی که موقع حرف زدن از دوستی حرف میزنند و کف دستشان یه سمت پایین می آورند هرگز نمی توانند در دوست یابی موفق باشند .

پریدن سیب گلو

بالا و پایین بردن سیب گلو نشانه نا خودآگاه اضطراب در مقابل مخاطب می باشد نشانه اضطراب ،خجالت ،یا فشار روحی است در ملاقاتهای تجاری نشانه شک و تردید است

پشت سر خود مالیدن

پشت سر خود را لمس کردن ،خاراندن یا عقب بردن گردن یا سرپنجه های ظریف برای گرفتن گوش کلاًنشانگر افکار و احساسات منفی است رسیدن به این ژست نشانه تردید در حرفهای گوینده است. باید حرف را عوض کرد همچنین این ژست حالتی است که فرد میخواهد نکته ناگفتنی جدیدی را بر زبان بیاورد و در غالب گفتار بگوید اما نمی گوید . توجه داشته باشید گذاشتن یک دست پشت سر بصورت نا متقارن بیانگر آن است که فرد احساس میکند که نیازی به توجه به حرفهای طرف در خود نمی بیند

فشردن چیزی با پنجه

اگر چیزی را با پنجه محکم فشار دهید نشاندهنده حس مالکیت شدید ،ترس و ازدست دادن آن نشانه خشم شدید هم می باشد سخت گرفتن بعضی چیزها نشانه علاقمندی و لذت شدید هم میباشد .

سرد و بی روح ساختن صورت

یعنی هیچ حرکت خاصی در صورت آنها دیده نمی شود از کار انداختن تمام عضلات چهره نشانه سردی و عدم تمایل ارتباط با دیگران کسانی که بخاطر آموزشهای فرهنگی این مدلی میشوند کم کم آدمهای بی روح وسردی میشوند و در ارتباط با دیگران دچار مشکل میشوند .

قرمز شدن صورت و گردن و گوش

نشانه خجالت و عصبانیت است معمولاً گوش گرم میشود . کسی که میخواهد سخنرانی کند هم همینطور میشود . کسانی که برای اولین بار خواستگار برایشان می آیند هم همینطور میشوند .

حالتهای body language  زبان بدن

ترس

وقتی از کسی می ترسیم فاصله زاویه ای خود را با او افزایش میدهیم نفسها تند تند میشود دندانها و زانوها می لرزد ،مژه ها تند تند می زند ،چشمها گشاد میشود ،گلو حالت گرفتگی به خود میگیرد (صدا گرفته میشود) صدای خر خر از گلو بلند میشود در حین حرف زدن .

تسلط

کسی که میخواهد نشان دهد بر ما تسلط دارد نمایش قدرت و تسلط از طریق پوشیدن کت و شلوار و لباسهای رسمی ،از روی دماغ نگاه کردن ،از زیر عینک نگاه کردن ، ابرو بالا کشیدن ، بیشتر نشانه اطمینان به خود و اعتماد به نفس و القاءاین اعتماد به نفس به ما .

وول خوردن

یعنی اینکه فرد گوینده یک احساسی در درونش هست که میخواهد آن احساس را بگوید ولی از آن صرفنظر میکند و بصورت حالت ثانویه خود را نشان میدهد نشستن و بلند شدن از نشانه وول خوردن است .

زبان در آوردن

در کشورهای اروپایی برای فحش است پس معمولاًنشانه بارز بی احترامی و تمسخر کردن است بعبارتی با زبان بی زبانی میگوید هیچ احترامی برای فرد مورد نظر قائل نیست.

دست به کمر زدن

این وضعیت نشاندهنده عزم فرد برای انجام یک کار یا پذیرفتن یک مسئولیت است و بعنوان نشان این زبان غیر گفتاری نشاندهنده آمادگی بیشتر برای مقابله با کسانی است که متجاوزند یا زورگو .

دست به کمر شدن

به شکل دایره دور کردن حداکثر آرنج از بدن ،باعث افزایش اندازه فرد و در نتیجه بزرگتر جلوه کردن آن شخص است وقتی فردی بزرگتر جلوه میکند جوری القاء به دیگران است

کف دست به سمت بالا

کف دست به سمت بالا وشانه به طرف عقب بیشتر از آنکه معنای نامطمئنی القاءکند بیشتر به معنای گستاخ بودن یا جنگ است

بالا بردن ابروها

در برخورد اول به مدت ۳ یا ۴ ثانیه طبیعی است و باعث جلب نظر دیگران به سمت چشمان ما میشود ما بطور نا خودآگاه هر کسی ابروهایش را بالا میبرد به او خیره میشویم و این کار را یک نشانه ای از دوستی میدانیم ما از بالا بردن ابرو احساس بدی نمی کنیم البته بالا بردن ابرو نشانه ناز ،غرور و خشم هم میتواند باشد هرکدام از این حالتها را میتوان بصورت ترکیبی با یکدیگر تشخیص داد بازی کردن با ابروها پیامهای مختلفی را به همراه دارد چونکه ابروها نزدیکترین عضو چشم هستند لذا حالتهای مختلفی را میتوانند ازچشم در خود ایجاد کنند .

چسبانیدن تلفن به گوش

از این بگذریم چسبانیدن تلفن به گوش معمولاًنشانه علاقه به شنیدن حرفهای گوینده پیام میتواند باشد

تقلید

نشانه علاقمندی به رفتار ،روحیه ،شکل و قیافه فردی است که از او تقلید میشو

/ 2 نظر / 23 بازدید
بهزاد

ممنون از مطالبتون خیلی عالیه البته بعضی از این خصوصیا ت رو آدم بطور غریزی میفهمه به هر حال خیلی ممنون[پلک]

مهدي***

سپاس.. آموزنده بود...