از تماس چشمی استفاده کنید

تماس چشمی ، بهانه و وسیله بسیار نیرومندی است که مراتبی بالا از صمیمیت و مهربانی را بین مردم ایجاد می کند . مهم است که این صمیمیت با مخاطبان درطول سخنرانی ایجاد شود . درحالی که به یاددارید با مخاطبان خیلی دور و مخاطبانی که دراطراف نشسته اند ، به اندازه آن هائی که در جلو نشسته اند درگیرشوید ، نگاه متعادل و صحیح خودرا بین مخاطبان تقسیم کنید اگرچه وسوسه انگیزاست که تکرار تماس چشمی خودرا با مخاطبانی که به نظر مشتاق و علاقمند می رسند ، افزایش دهید . آن هائی را که به نظر ، بی تفاوت یا منفی می رسند را نیز نادیده نگیرید . مخاطبانی که احساس کنند توسط سخنران حذف شده اند ، بیشتر احتمال دارد واکنش منفی به سخنرانی نشان دهند تا آن هائی که احساس درگیرشدن می کنند .

به همه مخاطبان ، نگاه کنید

درحالی که دقیقا توجه دارید ردیف های عقب را نگاه کنید ، گردش چشمان خودرا بین همه مخاطبان ردیف چپ و راست و میانه و بالا و پائین و ردیف های عقب و جلو و دور و نزدیک و ایستاده و نشسته و پیرو جوان و کودک و مرد و زن ، عادلانه و مهرآمیز ، تقسیم کنید . تماس اولیه چشمی را بیشتر با یک صورت دوستانه درزمان سخنرانی ایجاد کنید و فقط به نگاه کردن به سرهای مخاطبان ، اکتفا نکنید

ازحرکات استفاده کنید

درمورد تغییرات ، به نسبت تعداد مخاطبان خود ، پیش تر فکرکنید . اجبارا براساس آن حرکات خودرا تنظیم کنید . حرکات اغراق شده برای مخاطبان پرتعداد ، همان تأثیری را دارند که حرکات طبیعی برای مخاطبان کم تعداد . به عنوان مثال : دریک حرکت که دو نکته را مورد تأکید قرار می دهد " از طرفی ... و از طرف دیگر ... " بهتراست از شانه ها ، بیشتر از ساعد یا مچ استفاده شود که تأثیر دیداری صحیحی برروی مخاطبان پرتعداد داشته باشد . اگرچه حرکت به این شیوه اغراق شده ، ممکن است درابتدا ناجور به نظربرسد اما به نظر مخاطبان ، طبیعی به نظر می رسد .

شیوه خودرا بهبود بخشید

هرچه با تجربه تر می شوید ، قادر خواهید بود از ابزارهای مختلفی که دراختیار خوددارید ( صدا ، طرز رفتار و واژه هائی که استفاده می کنید ) ، برای ایجاد تأثیرات مختلف استفاده کنید . اغلب شما مایلید تمام ابزارهارا به طور همزمان استفاده کنید تا به سمت یک هدف واحد که حفظ توجه مخاطب است ، حرکت کنید . به عنوان مثال ، اگر می خواهید روی یک نکته تأکید کنید ، ازجملات موجز استفاده کنید . صاف بایستید و صدای خودرا بالا ببرید . برای این که به مخاطب القاء کنید یک مکاشفه هیجان انگیز را با آن ها تقسیم خواهیدنمود به جلو خم شوید و صدای خودرا پائین بیاورید . آن ها مطمئن خواهند شد صدای شمارا می شنوند چون شما آن را به نظر چنین جذاب نموده اید . این ابزار عناصر اساسی موفقیت سخنران هستند و با تمرین استفاده از آن ها ، جزء طبیعت شما خواهد شد . همیشه شیوه ای را که مناسب مخاطبان خاصی است استفاده کنید . چیزی که برای یک گروه مناسب و خوب بوده ، ممکن است برای گروه دیگر نباشد .

نکته ها

- نخستین تماس چشمی خودرا با کسی که به نظر شما قابل دسترس تر می رسد ، شروع کنید .

- خط دید سخنران باید روی صورت دوستانه مخاطبان ، روی ردیف عقب مخاطبان و روی فاصله متوسط مخاطبان ، هرمورد بطور متوالی و به وقت خود ، ثابت باشد .

- تماس چشمی را با تک تک مخاطبان در هر فرصت مناسب ، برقرار کنید .

از استفاده از حرکات با دامنه بزرگ و مکث های طولانی نترسید

/ 0 نظر / 23 بازدید