در یک نگاه
لبهای باریک و راست گویای نیروی بسیار است
صاحبان چنین لبهایی تشنه دانش اند و هوشمندی
ولی آنها به جنگجویانی مستبد نیز مشهورند که برای به رسی نشاندن حرف خود از هیچ کوششی دریغ نمی کنند
........ در مجموع صاحبان چشمان مشکی شادمانه مسئولیت خانواده های خود را می پذیرند و برای آنها فداکاری می کنند....
با این حال ضرب المثلی چینی می گوید:
چشمان هر قدر مشکی تر، امیال نفسانی شدیدتر
.... بینی ناهموار نشانگر ظاهر قدرتمند و باطن سر سخت و متعصب است
این اشخاص نه برای خود ولی برای دیگران می توانند بسیار سخاوتمند باشند
.... کسانی با گوش های کوچک معمولا کمال گرایانی هستند که دائما از خود انتقاد می کنند و بی وقفه در تلاشنمد تا قابلیت های اداراکی خود را به اثبات برسانند
گرچه ظاهری سرد دارند ولی گاهی نیز امیال شدیدی را از خود بروز می دهند
...... صاحبان ابروهای مثلثی شکل بسیار زیرک، سرا از انرژی و تشنه قدرت اند. ایشان حساس، همدرد و بسیار دلربا هستند

مطلب آخر

چهره خوانی یک علم دقیق و ثابت شده نیست و حتی با گذراندن دروه های آموزشی دقیق و پیشرفته نیز نمی توان بطور قطع در مورد شخصیت و درون افراد صــحبت نمود. نتایج شما در سنجش شخصیت، بستگی به تعداد فاکتورهای مورد تحلیل قـرار گرفـته دارد ولی با بـیاد داشتن نکات ذکر شده می توانید قبل از صحبت کردن با افراد تا حدی متوجه شخصیت آنها شوید

 

/ 0 نظر / 5 بازدید