تمرینات تنفسی برای گفتار

 

تنفس مناسب، یکی از مهمترین عامل در رشد گفتار و زبان کودک محسوب می شود. اثرات تنفس در گفتار علاوه بر کیفیت گفتار (که غالباً در کودکان کم شنوا بهم ریخته است) در سرعت و هماهنگی گفتار به خوبی به چشم می خورد. کودک باید قادر باشد با انبساط سینه ریه ها را از هوا پرکرده (دم) و با خروج هوا از میان تارهای صوتی (بازدم) صوت خام تولید کرده و با حرکت صدای خام از اندامهای گفتاری فوقانی صداهای گفتاری را تولید نماید. برنامه های تنفسی به سه قسمت تقسیم می شوند:

الف) دم:

هوایی است که فرد در هر بار تنفس به داخل ریه ها فرو می برد. جهت تقویت فعالیت دم از تمرینات زیر می توان استفاده کرد:

▪ از کودک بخواهید عمل دم را انجام دهد و شما بشمارید: ۱، ۲، ۳ و ... .

▪ با استفاده از نی نوشابه از کودکان بخواهید به صورت گروهی کاغذی به ابعاد ۱x۱ را با دم نگه دارند و یا آن را از جایی به جای دیگر منتقل نمایند که درصورت توانایی می توان اندازه و ضخامت کاغذ و یا طول نی را افزایش داد.

ب) بازدم:

هوایی است که فرد در هر بار تنفس از ریه ها خارج می کند. برای افزایش بازدم نیز می توان از تمرینات ذیل استفاده کرد:

▪ فوت کردن شمع، کاغذ، پر و امثال آن که در هر مورد معیاری جهت ارزشیابی توانایی کودک در نظر گرفته می شود؛ به عنوان مثال فاصله شمع از کودک را ثبت کرده و در تمرینات بعدی آن را افزایش دهید.

▪ بلند و کوتاه سوت بزند.

▪ تولید صداهای مصوت (آ، او، ای) به صورت کشیده و متناوب که زمان کشش آنها ثبت و در تمرینات بعدی سعی می شود میزان آن افزایش یابد.

▪ در تمرینات دم و بازدم از کودک بخواهید عضلات شکم خود را لمس کند تا به وضعیت تنفسی خود آگاهی پیدا کند.

ج) کنترل تنفسی:

کنترل تنفسی در عمل به معنی هماهنگی میان دم و بازدم است. جهت تقویت آن به عنوان نمونه می توانید از تمرینات زیر استفاده نمایید:

▪ از کودک بخواهید پس از دم عمیق نفسش را حبس کند و سپس بازدم را انجام دهد.

▪ پس از دم عمیق و آهسته، بازدم کوتاه و سریعی داشته باشد و بالعکس.

▪ هوا را از بینی گرفته و از دهان خارج نماید.

▪ تمامی تمرینات تنفسی را می توان به صورت بازی با کودکان و به صورت گروهی انجام داد؛ به عنوان مثال می توان با فوت کردن حبابهایی که با کف صابون درست می شود و یا حرکت دادن قایق کاغذی بر روی آب (تقویت بازدم) و باجا به جا کردن کاغذهای رنگی از روی یک میز به روی میز دیگر(تقویت دم) بین دو گروه از بچه ها مسابقه ای ترتیب داد. از کودکان بخواهید با استفاده از یک شلنگ باریک، آب را از یک ظرف به ظرف دیگری منتقل نمایند (کنترل تنفسی

/ 0 نظر / 24 بازدید