علایم اصلی لکنت   این رفتارها غیرارادی و بدون کنترل می باشند. که شلمل تکرار ، قفل ، کشیده گویی می باشد که در این مبحث به تفصیل این علایم را توضیح می دهیم.

 

1.تکرار (repetition): معمولا در کودکان تازه لکنتی شده ودر لکنت اولیه زیاد دیده می شود. تکرار کلمات تک هجایی (whole-word R.) : من من من بهش گفتم. تکرار بخشی از کلمه (part-word R) : ت ت ت تب تب تبلیغات تکرار عبارت: چرا چرا چرا مگه؟ چرا مگه؟ تکرار واجها: پ پ پ پ پروانه ماشین ریچارد هام(1999): از واژه Clonic spasm برای تکرار استفاده کرد. و عقیده داشت لکنت دوران کودکی عموما از نوع تکرار است. تکرارهایی راحت، بدون تلاش و تقلا، ریتمیک و در تعداد اندک. شیهان: حدود 80% تکرار در سطح واج و هجا است. 5% در سطح عبارت. 2-گیر یا قفل (block): در حین این علامت جریان هوا و صداسازی و تولید متوقف میشود. دراکثر تحقیقات گفته میشود. گیر عموما در سطح حنجره اتفاق می افتد. در لکنتی های مزمن، قفل همراه با تنس و لرزش و طولانی تر است. این لرزشها در لبها و فک قابل مشاهده است. در پشت اندامهای قفل شده هوا جمع شده و بطور انفجاری و ناگهانی خارج میشود. ریچارد هام(1999): گیر را با اصطلاح Tonic spasm معرفی کرد. ایست، گیر یا قفل (stoppage) را بعنوان مکث همراه با تنس یا مکث همراه با فشار (Tense pause) نامید . او نام دیگری را نیز بکار برده است. مکث بی صدای پرفشار (Tense pause-inaudible). چون هم جریان صداسازی و هم جریان تولید قطع می شود. وی عقیده دارد با افزایش آگاهی در کودک تلاش برای کنترل ناروانیهای خفیف گفتار شدت می یابد و باعث می شود تکرار کودک نامنظم و غیرریتمیک شود که ممکن است تکرارهای Clonic به سمت گیرهای tonic یا Clono-tonic گسترش یابد. 3-کشیده گویی (Prolongation): عبارتست از طولانی ادا کردن صداها، هجاها یا کلمات (بخصوص واکه ها). در کشیده گویی جریان هوای گفتار و یا صداسازی وجود دارد اما حرکات تولیدی متوقف میشود. ریچارد هام(1999): برای آن از Tonic spasm استفاده کرد. اما تفاوت آن با گیر، مکث پرفشار صدادار (Tense pause-audible) است. امکان همزمانی کشیده گویی و تکرار در لکنتی های اولیه وجود دارد. البته جزء لکنت پیشرفته محسوب می شود. کشیده گویی با دیرش 5/0 ثانیه غیرطبیعی است. نکته: افراد لکنتی از لحاظ نوع و بسامد وقوع علایم اصلی با هم متفاوتند. در لکنتی های خفیف میزان بروز این علایم 5% ، لکنتی های متوسط 10% ، لکنتی های شدید 50% می باشد. دیرش کشیده گوییها نیز بین 5-1 ثانیه است.

/ 0 نظر / 25 بازدید