برخورد با کودکی که لکنت دارد

برخوردی کاملا آرام ، صمیمی و عادی با او داشته باشید .

با صبر و حوصله به صحبت های او گوش کنید .

هرگز از نحوه صحبت کردن او تقلید نکنید .

مراقب باشید تا او با بینی هوا را وارد ریـه و از دهان خارج نـکنـد (تمرینات تنفسی مناسب)

به او آموزش دهید که شمرده و آرام صحبت کند و مراقب وضعیت تنفسی خود باشد

از او بخواهید که با آرامش کامل در مقابل آینه با خودش یا شما صحبت کند

بـرای اصلاح تکلم فـرد لکنـتــی از کلمـات و جملات ساده شـروع کنیـد و پـس از آن بـر مـیـزان دشواری آن بیفزایید

او را بـه صحبـت در جمـع تـشویـق کنـیـد ، بـهتـر است در ابتدا از جمع کودکان یا افراد کوچکتر استفاده کنید و پس از آن، از او بخواهید تا در شرایط پیچیده تر نیز صحبت کند. برای مثال از فردی که با عجله سرکار می رود ، آدرسی بپرسید

به او آموزش دهـیـد که قبل از صحبـت کردن به مطالبی که می خواهد بیان کنـد ، بیندیشد و آنها را در ذهن خود نظم دهد و پس از آن ، مطالب را به زبان آورد

هیچ گاه به خاطر مشکل او اظهار تاسف نکنـیـد و همواره مشوق او در صحبت کردن و اظهار نظر نمودن درباره پدیده ها و امور مختلف زندگی باشید .

با دادن مسئولیت هایی که از عهده آنها برمی آیـد و مایل است آنها را انجام دهـد ، اعتماد به نفس او را تقویت کنید

حس مشارکت اجتماعی و گروهی را در او افزایش دهید و موجبات ارتباط با دیگران را فراهم سارید

نباید انتظار داشته باشید که با شروع درمان،لکنت زبان فرد فورا بـرطرف شود. گاهی ممکن است بهبودی نسبی چند ماه طول بکشد

/ 3 نظر / 24 بازدید
محمودعهدی

سرکارخانم دریاباری باسلام وعرض ارادت وخسته نباشید مطلب شمارادرخصوص برخوردباکودکی که لکنت داردراخواندم وازنکات ان استفاده نیزکردم لکن بعضی ازتوصیه هاکه فرمودیدتادرمواجهه بااینکودکان بکارگرفته شودراصحیح نمیانم چراکه درمراحل عملی کار درست نقطه مقابل انرااز خود بروز میدهندمثل شمرده وارام صحبت کردن ومراقب وضعیت تنفس بودن که باعث درهم ریختگی کودک شده وبرمیزان استرس وی میافزایدو قس علیهذا... خلاصهاینکه لکنت بحدی پیچیده است که مشکل میتوان بطورقطع یقین درموردان نظردادوبعضابرخی توصیه ها باعث بدترشدن اوضاع واگاهی فرد به چگونگی گویش خود وتثبیت ناروانی وتبدیل ان به لکنت واقعی میگردد،در حالیکه عدم اطلاع خود فردواموزش والدین درنحوه برخوردبا قضیه دراغلب موارد منجر به گذرازاین مرحله وروانی گفتارفردمیشود. باسپاس فراوان اسیب شناس گفتاروزبان -محمود عهدی

محمودعهدی

سرکارخانم دریاباری باسلام وعرض ارادت وخسته نباشید مطلب شمارادرخصوص برخوردباکودکی که لکنت داردراخواندم وازنکات ان استفاده نیزکردم لکن بعضی ازتوصیه هاکه فرمودیدتادرمواجهه بااینکودکان بکارگرفته شودراصحیح نمیانم چراکه درمراحل عملی کار درست نقطه مقابل انرااز خود بروز میدهندمثل شمرده وارام صحبت کردن ومراقب وضعیت تنفس بودن که باعث درهم ریختگی کودک شده وبرمیزان استرس وی میافزایدو قس علیهذا... خلاصهاینکه لکنت بحدی پیچیده است که مشکل میتوان بطورقطع یقین درموردان نظردادوبعضابرخی توصیه ها باعث بدترشدن اوضاع واگاهی فرد به چگونگی گویش خود وتثبیت ناروانی وتبدیل ان به لکنت واقعی میگردد،در حالیکه عدم اطلاع خود فردواموزش والدین درنحوه برخوردبا قضیه دراغلب موارد منجر به گذرازاین مرحله وروانی گفتارفردمیشود. باسپاس فراوان اسیب شناس گفتاروزبان -محمود عهدی